[youtube-feed] Daftar Buku Referensi Literasi Siswa dan Guru – SMAN 2 SUMEDANG

Daftar Buku Referensi Literasi Siswa dan Guru

Daftar Buku Referensi Literasi Siswa dan Guru

Tahun Ajaran 2021/2022

KATEGORI

 

Judul Buku/Novel

Penulis

Guru

Kelas X

Kelas XI

Kelas XII

Ranah 3 Warna

Ahmad Fuadi

 

 

 

v

Rantau 1 Muara

Ahmad Fuadi

 

 

 

v

Cinta dalam Gelas

Andrea Hirata

 

 

 

v

Cinta Tak Pernah Menari

Asma Nadia

 

 

 

v

Satu Hari di 2018

Boy Candra

 

 

 

v

Pada Senja yang Membawa Pergi

Boy Candra

 

v

 

 

Janji

Tere Liye

 

v

 

 

Laskar Pelangi

Andrea Hirata

 

 

v

 

Negeri 5 Menara

Ahmad Fuadi

 

 

v

 

5 Cm

Donny Dhirgantoro

v

v

v

v

Danur

Risa Saraswati

v

v

v

v

Padang Bulan dan Cinta dalam Gelas

Andrea Hirata

 

v

v

v

Dilan 1

Pidi Baiq

 

v

v

v

Dilan 2

Pidi Baiq

 

v

v

v

Milea

Pidi Baiq

 

v

v

v

Bumi Manusia

Pramoedya

 

v

v

v

Bumi

Tere Liye

 

v

v

v

Siti Nurbaya

Marah Rusli

 

v

v

v

Katak Hendak Menjadi Lembu

Nur Sutan Iskandar

 

v

v

v

Harimau-Hariamu

Mochtar Lubis

 

v

v

v

Jalan Tak Ada Ujung

Mochtar Lubis

 

v

v

v

Tak Ada Hari Esok

Pramudya

 

v

v

v

Suver Nova

Dewi Lestari

 

v

v

v

Di Kaki Bukit Cibalak

Ahmad Thohari

 

v

v

v

Ronggeng Dukuh Paruk

Ahmad Thohari

 

v

v

v

Lintang Kemukus Dini Hari

Ahmad Thohari

v

v

v

v

Burung Mayar-Mayar

Romo Mangun Wijoyo

v

v

v

v

Bekisar Merah

Ahmad Tohari

v

v

v

v

Saman

Ayu Utami

v

v

v

v

Ayat-Ayat Cinta

Khabiburahman

v

v

v

v

Ketika Cinta Bertasbih

Khabiburahman